Photos: 2008 Pearl Harbor Bike Path 10K

photos by Tesh Teshima