Photos: 2009 Pearl Harbor Bike Path 10K

photos by Tesh Teshima